“Good Food, Good Health”
Cam kết sản phẩm tốt, tốt cho sức khoẻ mọi người, mọi nhà trong cộng đồng.
Sáng tạo, đổi mới, trung thực và công bằng.